Selasa, 10 April 2012

sзвøибкдн взяliди δдlдм δiяiмц

sзтiдр кiтд δilднiякди цитцк sцкsзs. мдкид кзsцкsзsди iтц sзиδiяi тдк δiδзfiиisiкди sзÇдяд sзядбдм. sзÇдяд цмцм кiтд мзибзидl 4тд цитцк мзиδзfiиiкди кзsцкsзsди sзsзøядиб чдiтц ндятд, тднтд, кдтд δди Çiитд. sддт sзsзøядиб мзмiliкi кззмрдт – змрдтичд sзÇдяд sзмрцяид мдкд iд δдрдт δiкдтдкди тзlдн sцкsзs. дкди тзтдрi, тiδдк sзмцд sзрзятi iтц, sзвдбiди øядиб дδд чдиб мзиδзfiиisiкдиичд sзвдбдi кзмдмрцди δдlдм нiδцр взяliмрдн,дδди кзвзяÇцкцрди (Çцкцр вцдт взli мøвil, Çцкцр вцдт взli яцмдн, Çцкцр вцдт jдlди – jдlди кзlцдя избзяi j)

чдн, sзтiдр øядиб мзмiliкi рзмiкiядиичд sзиδiяi кдязид sзтiдр кiтд дδдlдн циiк. цитцк sзsцдтц чдиб δiкдтдкди sцкsзs, кiтд мзмiliкi δзfiиisiичд sзиδiяi – sзиδiяi. кдδдиб кiтд тзярзsøид ølзн рзидмрilди lцдя тзтдрi ндмрд δi δдlдм. jдибди sдмрдi кiтд вдичдк мзибзjдя мдтзяi sзтзlдн кiтд мзиδдрдткди вцкди кзвдндбiдди чдиб кiтд δдрдт, тзтдрi кзндмрдди δди кзsзрiди δiяi. iтцlдн мзибдрд вдичдк øядиб – øядиб тзякдчд δциiд sзрзятi вill бдтзs, щдяязи вцffзт мзичцмвдибкди кзкдчддиичд цитцк δiбцидкди вдбi мзиøløиб øядиб – øядиб δнцдfд.

мзицяцт sдчд, взявдбi мзяцрдкди вдбiди тдк тзярisднкди δдlдм кзsцкsзsди. взявдбi мзиjдδiкди кiтд sцкsзs мзизвдя кзвдiкди δди мдиfддт вдбi øядиб lдiи. iибдт, тцвцн тдк ндичд мзмвцтцнкди дsцрди fisiк тзтдрi jцбд вдтiи δди sрiяiтцдl.

sдlдн sдтц Çøитøн дδдlдн sддт кiтд мзмiliн jцяцsди цитцк кцliдн δi рзябцяцди тiиббi. взядрд вдичдк чдиб sцδдн мзизитцкдиичд sзjдк jдцн – jдцн ндяi? рзибдlдмди рзицlis sддт мдsiн sмд δi SMABHATIG дδдlдн sддт ндяцs мзмiliн jцяцsди вдичдк тзмди – тзмди чдиб δilдиδд кзвiибцибди дрд чдиб ндяцs δiрiliн. кзтiδдктднцди тзитдиб ряøsрзк мдsд δзрди, дрд чдиб дкди δiрзlдjдяi δди чдиб тзярзитiиб дδдlдн вдичдк чдиб тδдк тднц iибiи мзиjдδi дрд идитi. ндl тзяsзвцт мзмвцдт мзязкд вдичдк чдиб sдliиб iкцт – iкцтди δдlдм мзизитцкди рiliнди.

sдчд sдибдт мзичцкдi диiмз δди мдибд jзрдиб. Çзяiтд – Çзяiтд кøмiк δди filмичд sдядт мдкид. тiδдк ндичд мдsдlдн мдтзяi чдиб δiвдндs тзтдрi змøsiøидl δди sрiяiтцдl, sдlдн sдтцичд дδдlдн кøмiк идяцтø. кisдн тзитдиб sзøядиб дидк иiиjд чдиб мзмiliкi мiмрi взsдя цитцк мзиjдδi рзмiмрiи δзsд иiиjд кøиøнд. мiмрiичд iд тдидмкди δдlдм рiкiядиичд δди мзиjдδi sзвцдн øвsзsi рøsiтif δзибди δзмiкiди iд мзмiliкi тцjцди чдиб jзlдs дкди мзиjдδi дрд идяцтø δi мдsд δзрди δди вдбдiмдид iд дкди мзиÇдрдiичд.

зfзк вцяцкичд дδдlдн sддт кцliдн, iд тдк мдкsiмдl. кдязид вдичдк ндl чдиб мзиббдиббц δди тiδдк sзsцдi дкнiяичд взяδдмрдк рдδд иilдi дкдδзмis, рзябдцlди чдиб тiδдк jзlдs, рølд взlдjдя чдиб тiδдк тзядтця, рзязиÇдидди нiδцр чдиб вдичдк “lзт iт fløщ” вiдякди мзибдliя sзрзятi дiя. кiтд тдк мзизмцкди рдssiøи кiтд нiиббд дкнiяичд тiδдк δдрдт мзмдкsiмдlкди рøтзиsi чдиб дδд δдlдм δiяi кiтд sзиδiяi. вдичдк кзмдмрцди чдиб ндяцsичд δiкзмвдибкди мзиjдδi siд – siд кдязид тзиббзlдм ølзн кзмдмрцди чдиб sзвзидяичд вцкди “бцз вдибзт” тзтдрi jдlця кзнiδцрди мзибндяцsкди кiтд мзибзяjдкдиичд.

sзтiдр δiяi кiтд вдбдiкди sзвøибкдн взяliди чдиб взlцм тзядsдн. цитцк мзибдsдничд δди мзиjдδiкди δiяi кiтд sцкsзs δiдщдli δзибди мзизмцкди рдssiøи кiтд δди мзизитцкди тцjцди, тдябзт δди мiмрi кiтд δi мдsд δзрди.  мзмiliкi мiмрi, мзицlisкдиичд δди мзиббдмвдякди мiмрi кiтд дкди мзиjдδiкди øтдк кiтд lзвiн кдчд δди взяδдчд цитцк мзщцjцδкди ндl тзяsзвцт. кiтд мзмвцтцнкди sзвцдн ядибкдiди чдiтц :

Vision – Passion – Attitute – Environment

Pemahaman tentang bagaimana kita membutuhkan sebuah VISI/MIMPI sebagai petunjuk arah kehidupan agar hidup menjadi bermakna dan  bahagia menjalaninya. Setiap kita setelah membuat VISI harus menemukan PASSION kita. bagaimana gaya belajar, kegiatan apa yang kita sukai untuk mendukung kita menjadikan VISI menjadi REALITA. Untuk mencapai tujuan kita membutukan SIKAP yang tepat. Bagaimana VISI dan PASSION membentuk sikap dan tingkah laku yang tepat agar kita mencapai tujuan akhir kita. Tahap selanjutnya adalah kita membutuhkan LINGKUNGAN yang tepat untuk mendukung VISI, PASSION dan SIKAP kita menjadi satu kesatuan. Bagaimana mengubah LINGKUNGAN yang penting tetapi tidak mendukung tujuan kita agar menjadi TUJUAN BERSAMA

Proses tersebut diatas akan kita bahas satu – persatu dan lebih dari itu semua kita akan membangun sebuah pondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama kita berdaya, lakukan untuk diri sendiri, orang – orang yang kita cintai dan masa depan yang gemilang. Karena kita tidak dilahirkan untuk kalah, kita tak dilahirkan untuk menyerah, kita dilahirkan untuk SUKSES.

0 comments: